Home
On-line: il Manno
     
Famiglia, Nome: Alberti, Giacomo

(+ 14 ottobre 1678).
1 - Antonio Maria (n. 10 gennaio 1663) sacerdote.
2 - Pietro (XI).
3 - Giambattista (n. 13 settem. 1670) sacerdote.
4 - Giacomo (n. postumo, 7 febbraio 1679) dottore coll. poi frate agostiniano.

Generazione: 10 23 7678